Skip to main content

Ωράρια λειτουργίας - Κατανομή εφημεριών

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι

 • να είναι τυπικοί με το ωράριο,
 • να κλείνουν τους σταυρούς μετά τον τερματισμό του ωραρίου και
 • να αντικαθιστούν τις ήδη αναρτημένες μηνιαίες καταστάσεις με τις εκάστοτε νέες ενημερωμένες

Τρόπος Κατανομής Εφημερίων

Η διαδικασία κατανομής εφημεριών σε Αλεξανδρούπολη, Διδυμότειχο και Ορεστιάδα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού προγράμματος, με υπολογισμούς για ημερολογιακά διαστήματα, με point system. Οι λόγοι για τους οποίους επιλέχτηκε η έκδοση εφημεριών μέσω προγράμματος είναι:
 • να σταματήσει τις διαφωνίες μεταξύ των εμπλεκομένων για την διαμοίραση των υπηρεσιών ή εφημεριών,
 • οι υπεύθυνοι λειτουργίας να κερδίζουν χρόνο στην διαμοίραση των υπηρεσιών - εφημεριών (σε μερικά λεπτά μπορεί να μοιράσει πολύπλοκα μοντέλα για έτη),
 • δυνατότητα ανταλλαγής ή αλλαγής εφημερίας με εικονικό τρόπο για να μην επηρεάζει τον διαμοιρασμό,
 • οι εμπλεκόμενοι να έχουν άμεσες εκτυπώσεις και καταστάσεις για τις μελλοντικές εφημερίες ή υπηρεσίες,
 • οι υπεύθυνοι λειτουργίας να μπορούν οποιαδήποτε χρονική στιγμή να αποδείξουν το δίκαιο της κατανομής μέσω στατιστικών πινάκων.
Ο ΔΙ.ΛΟ.Φ Έβρου, αναλαμβάνει την έκδοση και εκτύπωση των εφημεριών, σχεδόν για όλο τον νομό Έβρου. Επιπλέον ενημερώνει για το πρόγραμμα των εφημεριών, κάθε μήνα και για κάθε έκτακτη αλλαγή που πραγματοποιείται, άμεσα το site, καθώς και τα: ΜΜΕ, νοσοκομεία, αστυνομία, ταξί μέσω e-mail ή φαξ.

Αλλαγές Εφημερίων

Για τις αλλαγές στις εφημερίες ή για τυχόν απαλλαγές από αυτές, ισχύουν τα κάτωθι:
 • Η οριστική απαλλαγή κάποιου φαρμακείου από τους πίνακες των εφημεριών γίνεται μονάχα για σοβαρούς λόγους υγείας, όπως ορίζει ο νόμος. Απαιτείται γνωμάτευση πρωτοβάθμιας επιτροπής.
 • Δεν μπορεί κάποιο φαρμακείο να είναι «επιλεκτικά» στους πίνακες για ορισμένες μόνο ημέρες και ώρες (πχ πρωινά Σαββάτων) και να εξαιρείται τις υπόλοιπες. Όταν κάποιος απαλλάσσεται για λόγους υγείας απαλλάσσεται από το σύνολο των εφημεριών.
 • Αλλαγές εφημεριών επιτρέπονται ελεύθερα μονάχα κατά την έκδοση των τριμηνιαίων συγκεντρωτικών εφημεριών και πριν την εκτύπωση των μηνιαίων καταστάσεων.
 • Μετά την έκδοση των μηναίων καταστάσεων, η αλλαγή γίνεται μόνο για πολύ σοβαρό λόγο και με την προσκόμιση έγγραφης αίτησης του φαρμακείου που επιθυμεί την απαλλαγή από την εφημερία, καταβάλλοντας το ποσό των 30 ευρώ για την κάλυψη του διαχειριστικού κόστους επανεκτύπωσης των εφημεριών. Επίσης το φαρμακείο που αποδέχεται την εν λόγω εφημερία, προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση αποδοχής στο σύλλογο.

Υποχρεώσεις φαρμακοποιών κατά την διάρκεια των διημερεύσεων και διανυκτερεύσεων

 • 1ον. Η διημέρευση και διανυκτέρευση είναι υποχρεωτική για όλους τους φαρμακοποιούς, εκτός από εκείνους που έχουν νομίμως απαλλαχθεί για σοβαρούς λόγους υγείας με απόφαση του αρμόδιου Περιφερειάρχη (άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 1963/1991).
 • 2ον. Καθ’ όλη την διάρκεια της διημερεύσεως και διανυκτερεύσεως ο φαρμακοποιός υποχρεούται όπως παραμένει στο φαρμακείο του και να εξυπηρετεί τους ασθενείς. Το ΠΔ 479/1981 ορίζει ειδικές διατάξεις μόνο για τους δήμους και κοινότητες στις οποίες λειτουργούν από 2 έως 6 φαρμακεία.
 • 3ον. Ο φαρμακοποιός κατά την διάρκεια της διημερεύσεως και διανυκτερεύσεως υποχρεούται να χορηγεί ΜΥΣΥΦΑ και άλλα φαρμακευτικά προϊόντα, ως επίσης και κάθε άλλο προϊόν που πωλείται από το φαρμακείο (πχ. παραφαρμακευτικά προϊόντα, καλλυντικά κλπ),η δε άρνηση χορήγησης δύναται να επισύρει κατά του παραβάτη τις κατά το νόμο κυρώσεις. Ευνόητο είναι ότι δεν απαιτείται ιατρική συνταγή για τα ΜΥΣΥΦΑ και τυχόν απαίτησή της για την χορήγηση αυτών είναι παντελώς αυθαίρετη.
 • 4ον. Οι παραβάτες των περί διημερεύσεων και διανυκτερεύσεων διατάξεων, πλην των προβλεπόμενων ποινικών και πειθαρχικών κυρώσεων, τιμωρούνται με απόφαση του αρμόδιου περιφερειάρχη, με πρόστιμο και,σε περίπτωση υποτροπής, με πρόσκαιρο κλείσιμο του φαρμακείου από πέντε (5) ημέρες μέχρι έξι (6) μήνες (άρθρο 9 παρ. 4 του Ν. 1963/1991).
 • 5ον. Οι φωτεινές σημάνσεις και ο σταυρός των φαρμακείων πρέπει να διατηρούνται σε λειτουργία μονό κατά τη διανυκτέρευση αυτών. Σχετικώς το Υπουργείο Υγείας δυνάμει του υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου ΔΥΓ3(β)/ΓΠ.οικ./36647/2010 έγγραφό του με θέμα «Διανυκτερεύσεις και φωτεινή σήμανση φαρμακείων» αναφέρει διαμαρτυρίες πολιτών για τη σύγχυση που προκαλείται εκ του γεγονότος ότι οι φωτεινές σημάνσεις και ο σταυρός ορισμένων φαρμακείων παραμένουν φωτεινές, χωρίς να διανυκτερεύουν τα φαρμακεία αυτά.
 • 6ον. Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία τα φαρμακεία που διανυκτερεύουν, οφείλουν να έχουν τις εισόδους τους καταλλήλως φωτισμένες (άρθρο 5 παρ. 5, τελευταίο εδάφιο του Β.Δ. 398/1963), και εφόσον υπάρχουν λόγοι ασφαλείας να χορηγούνται τα αιτούμενα φάρμακα, συνταγογραφούμενα ή μη, από την ειδική θυρίδα ασφαλείας εξυπηρετήσεως του κοινού (άρθρο 4 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του Ν. 1963/1991).