Skip to main content

ΤΥΠΕΤ

ΝΕΟ!!! Έμμεσα μέλη ΤΥΠΕΤ: Εάν στο παραπεμπτικό αναλωσίμων ΣΔ γράφει "ασφαλισμένοι ΕΦΚΑ και ΤΥΠΕΤ" εκτελείται μαζί με τα αναλώσιμα του ΕΟΠΥΥ και δεν γίνεται δαπάνη (19-3-2019).
Σας ενημερώνουμε ότι από 1-5-2015 ισχύει η νέα σύμβαση προμήθειας φαρμάκων που υπογράφηκε μεταξύ του ΠΦΣ και του ΤΥΠΕΤ (Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας).

Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΤΥΠΕΤ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΚΑΘΩΣ ΘΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΤΗΝ 7Η ΕΡΓΑΣΙΜΗ ΗΜΕΡΑ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ.

Σας ενημερώνουμε ότι το ταμείο του ΤΥΠΕΤ μας διευκρίνισε ότι, σε περίπτωση που ο αριθμός των συνταγών κάποιυ φαρμακείου είναι μικρός, η υποβολή τους στον ΔΙ.ΛΟ.Φ. (με σκοπό να διαβιβαστούν στο ΤΥΠΕΤ), μπορεί να πραγματοποιηθεί όποιο μήνα το επιθυμεί ο φαρμακοποιός, με την έκδοση ενός τιμολογίου στο τέλος κάποιου μήνα και φυσικά εντός της τρέχουσας οικονομικής χρήσης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΤΥΠΕΤ

Υποβάλλονται σε φάκελο Α4 στον οποίο θα αναγράφονται ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ υποχρεωτικά:
 • την επωνυμία του φαρμακείου,
 • το πλήθος των συνταγών,
 • το συνολικό ποσό συνταγών,
 • το συνολικό ποσό συμμετοχής ασφαλισμένων,
 • το συνολικά αιτούμενο ποσό από το φαρμακείο
και θα περιλαμβάνει:
 • Ένα Τιμολόγιο (ένα για όλους τους μήνες υποβολής π.χ. σε περίπτωση υποβολής ανά τρίμηνο) με στοιχεία:

ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διεύθυνση:

Σοφοκλέους 15

Επάγγελμα:

Ασφαλιστικός Οργανισμός

Τ.Κ.:

10552

Πόλη:

Αθήνα

Α.Φ.Μ:

090016381

ΔΟΥ:

Α΄Αθηνών

Τηλέφωνα:

210 3349300

 • Συγκεντρωτική Κατάσταση συνταγών φαρμάκων εις τριπλούν (Χ3)
 • Συγκεντρωτική κατάσταση συνταγών ΦΥΚ (Χ3)
 • Πακέτο Χειρόγραφων συνταγών
 • Πακέτο Ηλεκτρονικών συνταγών

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Ο ασφαλισμένος θα καταβάλλει στο φαρμακείο μόνο το αντίτιμο της νόμιμης συμμετοχής του επί της λιανικής τιμής των φαρμάκων και ΟΧΙ με βάση την τιμή αναφοράς.

Η συμμετοχή υπολογίζεται επί της λιανικής τιμής.

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ της προαναφερόμενης διαδικασίας τα:

 • αναλώσιμα ΣΔ

 • ομοιοπαθητικά
 • γαληνικά
 • φαρμ. ιδιοσκευάσματα με Ω-3,
 • τα εισαγόμενα μέσω ΙΦΕΤ φάρμακα,
 • σκευάσματα ειδικής διατροφής
 • εμβόλιο Bexsero
στα οποία ακολουθείται η ήδη υπάρχουσα διαδικασία (δλδ. δίνεται η απόδειξη λιανικής στους ασφαλισμένους και αποδίδουν την δαπάνη στο ταμείο τους με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά).

ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

ΝΕΟ!! Από την Δευτέρα 10 Απριλίου 2017 έχει τεθεί σε λειτουργία η διαδικασία ηλεκτρονικής θεώρησης των συνταγών των φαρμάκων, όπου αυτό απαιτείται. Οι ηλεκτρονικές συνταγές φαρμάκων για τις οποίες απαιτείται θεώρηση από ελεγκτή ιατρό, σύμφωνα με τον Κανονισμό Ασφάλισης & Παροχών Τ.Υ.Π.Ε.Τ. , δεν πρέπει να προσκομίζονται ή να αποστέλλονται μέσω fax στο Ταμείο Υγείας για έγκριση, καθώς η έγκριση θα δίνεται ηλεκτρονικά. Υπενθυμίζεται ότι θεώρηση απαιτείται για όλες τις συνταγές αξίας από €100,00 έως €599,99, εκτός εάν αυτές έχουν εκδοθεί σε μονάδα συνταγογράφησης του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. ή της Ο.Α.Τ.Υ.Ε.

Κατά την έκδοση της συνταγής και σε περίπτωση που αυτή χρήζει θεώρησης, το σύστημα αυτόματα θα ζητά από τον ιατρό την καταχώριση κινητού τηλεφώνου του ασφαλισμένου, ώστε ο ελεγκτής ιατρός να μπορεί να επικοινωνήσει μαζί του για τυχόν διευκρινίσεις που μπορεί να απαιτηθούν, ενώ παράλληλα θα εκτυπώνεται σχετικό σχόλιο επί της συνταγής.

Η ηλεκτρονική θεώρηση θα γίνεται τις εργάσιμες ημέρες 08:00 - 14:00. Συνταγές που εκδίδονται μετά τις 14:00 ή σε μη εργάσιμες ημέρες, θα θεωρούνται το πρωί της αμέσως επόμενης εργάσιμης. Σε περίπτωση που ο ελεγκτής ιατρός απορρίψει τη συνταγή, το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. θα ενημερώνει σχετικά τον ασφαλισμένο στο τηλέφωνο που καταχωρήθηκε κατά την έκδοση της συνταγής. Συνταγή για την οποία απαιτείται θεώρηση δεν θα μπορεί να εκτελεστεί από τον φαρμακοποιό, αν δεν προηγηθεί θεώρηση από τον ελεγκτή ιατρό.

Αναφορικά με τις συνταγές αξίας €600,00 και άνω η διαδικασία παραμένει η ίδια. Η συνταγή δηλαδή, επί της οποίας θα έχει εκτυπωθεί και σχετικό σχόλιο με οδηγίες, θα προσκομίζεται ή θα αποστέλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα, προκειμένου να εγκριθεί από την Υγειονομική Επιτροπή. Μετά την έγκριση της Υγειονομικής Επιτροπής η συνταγή θα θεωρείται ηλεκτρονικά, ώστε να μπορεί να εκτελεστεί στα φαρμακεία και ο ασφαλισμένος θα ενημερώνεται σχετικά στο τηλέφωνο επικοινωνίας που καταχωρήθηκε κατά την έκδοση της συνταγής.

ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΕΣ (περιπτώσεις που αποζημιώνονται)

 • Σε περίπτωση αδυναμίας του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και εφόσον φέρουν την ένδειξη «λόγω αδυναμίας ηλεκτρονικής συνταγογράφησης»
 • Εμβόλια απευαισθητοποίησης
 • Σε περίπτωση αδυναμίας του συστήματος και συνεπώς αδυναμίας ηλεκτρονικής συνταγογράφησης σημειώνεται ότι η συνταγή συνταγογραφείται κανονικά στο ατομικό συνταγολόγιο του ΤΥΠΕΤ με την ένδειξη «λόγω αδυναμίας ηλεκτρονικής συνταγογράφησης» και εκτελείται ηλεκτρονικά από τον φαρμακοποιό.
 • Συνταγή που εκδίδεται ηλεκτρονικά από τον ιατρό και δεν εκτελείται ηλεκτρονικά στο φαρμακείο δεν αποζημιώνεται.
 • Η χειρόγραφη συνταγή για την οποία δεν προβλέπεται ηλεκτρονική εκτέλεση, θα πρέπει να συνοδεύεται και από μία εκτύπωση από το πρόγραμμα του φαρμακείου.

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Η οριστική εκκαθάριση και εξόφληση των λογαριασμών θα γίνεται από το Ταμείο εντός εξήντα (60) εργάσιμων ημερών από την παράδοση τους

ΑΠΟΡΡΙΨΕΙΣ

Τυχόν απόρριψη εκτελεσθείσας συνταγής για τυπικές παραλείψεις θα επιστρέφεται στο φαρμακοποιό, ο οποίος θα έχει το δικαίωμα να την υποβάλλει ξανά μαζί με το λογαριασμό του επόμενου μήνα.

Για περαιτέρω πληροφορίες διαβάστε την σύμβαση και την εγκύκλιο του ΠΦΣ.