Νόμοι και Προεδρικά Διατάγματα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

 1. Π.Δ. 9-1986 (ΦΕΚ 5 - Α - 1986) 'Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου για τους φαρμακοποιούς και τα φαρμακεία'
 2. Π.Δ. 312-1992 (ΦΕΚ 157 - Α - 1992) ' Οργάνωση και συγκρότηση φαρμακείων'
 3. Π.Δ. 340-1993 (ΦΕΚ 145 - Α - 1993) 'Κώδικας της Ελληνικής Φαρμακευτικής Δεοντολογίας'
 4. Π.Δ. 213-2003 (ΦΕΚ 172 - Α - 2003) 'Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς .....και της Οδηγίας 2001_19_ΕΚ, που αφορούν το επάγγελμα του Φαρμακοποιού'
 5. Π.Δ. 121-2008 (ΦΕΚ 183 - Α - 2008) 'Καθορισμός υποχρεώσεων των Ασφαλιστικών Οργανισμών, των θεραπόντων ελεγκτών ιατρών και των φαρμακοποιών , καθώς και των σχετικών κυρώσεων'

ΝΟΜΟΙ

 1. Ν.3601-1928 (ΦΕΚ 119 - Α - 1928) 'Περί συστάσεως φαρμακευτικών συλλόγων'
 2. Ν.5607-1932 (ΦΕΚ 300 - Α - 1932) 'Περί τροποποιήσεως διατάξεων τινών της Φραμακευτικής Νομοθεσίας'
 3. Α.Ν. 751-1937 (ΦΕΚ 239 - Α -1937) 'Περί μεταρρυθμίσεως διατάξεων τινών της Φαρμακευτικής νομοθεσίας'
 4. A.N. 972-1946 (ΦΕΚ 60 - Α - 1946) 'Περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως ενιαίων διατάξεων 'περί ιδρύσεως και επιθεωρήσεως φαρμακείων''
 5. Α.Ν. 517-1968 (ΦΕΚ 188 - Α - 1968) 'Περί απελευθερώσεως επαγγέλματος φαρμακοποιού και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της Φαρμακευτικής Νομοθεσίας'
 6. Ν.68-1974 (ΦΕΚ 128 - Α - 1976) 'Περί τροποποιήσεως διατάξεων τινων της Φαρμακευτικής Νομοθεσίας'
 7. Ν.982-1979 (ΦΕΚ 239 - Α - 1979) 'Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της 'περί Ταμείου Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών' νομοθεσίας και ετέρων τινών διατάξεων'
 8. Ν.1132-1981 (ΦΕΚ 51 - Α - 1981) ' Περί υποχρεωτικής πωλήσεως των φαρμάκων δια των φαρμακείων εις σταθεράς λιανικάς τιμάς και άλλων τινών διατάξεων'
 9. Ν.1316-1983 (ΦEK 3 - Α - 1983) 'Ίδρυση, οργανωση...και τροποποίηση και συμπλήρωση της Φαρμακευτικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις'
 10. Ν.1821-1988 (ΦΕΚ 271 - Α - 1988) 'Άρθρο 14 περί εκμετάλλευσης φαρμακείου ή φαρμακαποθήκης'
 11. Ν.1963-1991 (ΦΕΚ 138 - Α - 1991) 'Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων της φαρμακευτικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις'
 12. N.2955-2001 (ΦΕΚ 256 - Α - 2001) 'Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας και άλλες διατάξεις'
 13. Ν.3408-2005 (ΦΕΚ 272 - Α - 2005) 'Άρθρο 13 - Νέος τρόπος καθορισμού των τιμών των φαρμάκων'
 14. N.3457-2006 (ΦΕΚ 93 - Α - 2006) 'Μεταρρύθμιση του Συστήματος Φαρμακευτικής Περίθαλψης'
 15. N.3459-2006 (ΦΕΚ 106 - Α - 2006) 'Κώδικας νόμων για τα ναρκωτικά' (Α' Μέρος - Β' Μέρος - Γ' Μέρος)
 16. Ν.3518-2006 (ΦΕΚ 272 - Α - 2006) ΤΣΜΕΔΕ- 'Άρθρο 59 - Ρυθμίσεις φορέων και κλάδων ασθένειας'
 17. Ν.3697-2008 (ΦΕΚ 194 - Α - 2008) 'Αρθρο 35 Κατάρτιση διαγνωστικών-θεραπευτικών πρωτοκόλλων κατάρτιση θεραπευτικών ομάδων και καθορισμός τιμής αναφοράς = Λιανική τιμή – 3%'
 18. N.3730-2010 (ΦΕΚ 262 - Α - 2008) 'Άρθρο 14 Μεταφορά φαρμακείων- Άρθρο 16'
 19. N.3816-2010 (ΦΕΚ 6 - Α - 2010) 'Άρθρο 12-Επανεισαγωγή καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων & εξορθολογισμός πλαισίου χορήγησης ιδιοσκευασμάτων για σοβαρές ασθένειες'
 20. Ν.3840-2010 (ΦΕΚ 53 - Α - 2010) 'Άρθρο 14 - Τιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων'
 21. Ν.3853-2010 (ΦΕΚ 90 - Α - 2010) 'Άρθρο 24 - Μεταβατικό σύστημα υπολογισμού τιμών'
 22. Ν.3846-2010 (ΦΕΚ 66 - Α - 2010) 'Άρθρο 32 - Θέματα ελέγχου ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης'
 23. Ν.3892-2010 (ΦΕΚ - Α - 2010) 'Ηλεκτρονική καταχώρηση και εκτέλεση ιατρικών συνταγών κα παραπεμπτικών ιατρικών εξετάσεων'
 24. Ν.3918-2011 (ΦΕΚ 31 - Α - 2010) 'Άρθρο 34 - Καθιέρωση ποσού επιστροφής από ιδιωτικά φαρμακεία υπέρ των Φ Κ Α''Άρθρο 36 - Ρυθμίσεις θεμάτων λειτουργίας φαρμακείων'
 25. Ν.3984-2011 (ΦΕΚ 150 - Α - 2011) 'Άρθρο 68 - Θετικός κατάλογος συνταγογραφούμενων φαρμάκων' Άρθρο 69 - Διατάξεις τιμολόγησης φαρμκών προϊόντων'-'Άρθρο 70 - Διατάξεις φαρμακείων'
 26. N.4025-2011 (ΦΕΚ 228 - Α - 2011) 'Κεφάλαιο 'Η - Διατάξεις για το φάρμακο και τα φαρμακεία'
 27. Ν.4052-2011 (ΦΕΚ - Α - 2011) 'Κεφάλαια ΣΤ'-Ζ'-'Η  - Ρυθμίσεις'
 28. Ν. 4139-2013 (ΦΕΚ 74 -Α- 2013) 'Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις
 29. Ν.4046/2012 Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας (ΦΕΚ Α 85/7-4-2014)