Τιμές - Προμήθεια - Καταστροφή

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟΥ


Σας παραθέτουμε την υπ. Αριθ. ΔΥΓ3γ/οικ/117237/1-9-2009 Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1902/Β/4-9-2009 και που αφορά την Προμήθεια Ναρκωτικών Φαρμάκων του Κρατικού Μονοπωλίου Ναρκωτικών (Κ.Μ.Ν.) στα ιδιωτικά φαρμακεία.

1.  Καθορίζεται όπως κάθε αδειούχος φαρμακοποιός διατηρεί υποχρεωτικά στο φαρμακείο του τις κάτωθι ποσότητες ναρκωτικών φαρμάκων, δηλαδή:

  1. Πέντε (5) φύσιγγες μορφίνης των 0,010 γραμμαρίων.
  2. Πέντε (5) φύσιγγες πεθιδίνης των 0,050 ή 0,100 γραμμαρίων.

2.  Καθορίζεται ως ανώτατη ετήσια ποσότητα των κάτωθι ειδών του ΚΜΝ, που δύναται κάθε αδειούχος φαρμακοποιός να προμηθεύεται, ως εξής:

  1. Δέκα γραμμάρια (10gr) σκόνης υδροχλωρικής μορφίνης.
  2. Εκατό (100)φύσιγγες υδροχλωρικής μορφίνης των 0,010 γραμμαρίων.
  3. Διακόσιες (200)φύσιγγες υδροχλωρικής πεθιδίνης των 0,100 ή 0,050 γραμμαρίων.

3.  Εξαίρεση από την ανωτέρω ετήσια ποσότητα αποτελεί η περίπτωση κατά την οποία η επιπλέον ζητούμενη ποσότητα προορίζεται για τις ανάγκες βαρέως πασχόντων και έχει εκδοθεί σχετική απόφαση της Νομαρχίας.

  Τα παραπάνω ναρκωτικά είδη φυλάσσονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

 

 

ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟΥ

 
 

Άρθρο 13 (N. 3459/2006)

 Πώληση ναρκωτικών

  1. Η πώληση ναρκωτικών από το Κράτος ανατίθεται στην Ειδική Διαχείριση Ναρκωτικών. Οι αιτήσεις υποβάλ­λονται δια της αρμόδιας διεύθυνσης των Νομαρχιών, η οποία τις διαβιβάζει στο Υπουργείο, με γνώμη της. Η πώ­ληση επιτρέπεται μόνο στα φαρμακεία, νοσοκομεία, κλι­νικές και ιατρούς χωριών, όπου δεν υπάρχουν φαρμα­κεία, ύστερα από άδεια του Υπουργείου Υγείας και Κοι­νωνικής Αλληλεγγύης, η οποία εκδίδεται με σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Ναρκωτικών και εμφανίζει το ποσό από κάθε είδος, το οποίο κάθε έτος θα επιτρέπεται να αγορασθεί, ανάλογα με τις ανάγκες καθενός από τους ανωτέρω.
  2. Τα φαρμακευτικά σκευάσματα του οπίου κατασκευ­άζονται στα φαρμακεία, είτε για ίδια χρήση κάθε φαρμα­κείου είτε και για μεταπώληση σε άλλα φαρμακεία, νο­σοκομεία, κλινικές ή ιατρούς χωριών, όπου δεν υπάρ­χουν φαρμακεία.
  3. Η πώληση των ναρκωτικών από τα φαρμακεία στο κοινό επιτρέπεται μόνο με ιατρικές συνταγές, όχι δε και με αντίγραφα αυτών.

 

  

Προεδρικό Διάταγμα 148/2007 – ΦΕΚ 191/Α’/10.08.2007 –Άρθρο 3

Οι τιμές πώλησης για τα κατωτέρω είδη ναρκωτικών φαρμάκων του Κρατικού Μονοπωλίου καθορίζονται ως εξής:

α.      Κοκαΐνη σκόνη 13,40 ευρώ (δεκατρία ευρώ και σαράντα λεπτά) το γραμμάριο.

β.      Μορφίνη σκόνη 2,80 ευρώ (δύο ευρώ και ογδόντα λεπτά) το γραμμάριο.

γ.       Όπιο σκόνη 2,40 ευρώ (δύο ευρώ και σαράντα λεπτά) το γραμμάριο.

δ.      Πεθιδίνη σκόνη 1,70 ευρώ (ένα ευρώ και εβδομήντα λεπτά) το γραμμάριο.

ε.       Μορφίνη φύσιγγες των 0,010 γραμμ. 0,30 ευρώ (τριάντα λεπτά) η φύσιγγα.

στ.   Μορφίνη φύσιγγες των 0,015 γραμμ. 0,23 ευρώ (είκοσι τρία λεπτά) η φύσιγγα.

ζ.       Πεθιδίνη φύσιγγες των 0,050 γραμμ. 0,40 ευρώ (σαράντα λεπτά) η φύσιγγα.

η.       Πεθιδίνη φύσιγγες των 0,100 γραμμ. 0,43 ευρώ (σαράντα τρία λεπτά) η φύσιγγα.

 Η λιανική τιμή των ναρκωτικών του Κρατικού Μονοπωλίου υπολογίζεται με προσαύξηση των ανωτέρω τιμών κατά 35% πλέον Φ.Π.Α.

 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΏΝ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ

 

Α) ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Γ' ΚΑΙ Δ' ΤΟΥ Ν.1729/87

Σχετικά με την διαδικασία καταστροφής των ναρκωτικών φαρμάκων, εκτός αυτών του Μονοπωλίου, των οποίων έχει λήξει η ισχύς και έχουν καταστεί ακατάλληλα προς χρήση, σας γνωστοποιούμε ότι αυτή προβλέπεται από τις υπ.αριθ. Φ1/Γ5/11652/1973 και Υ6/7250/12-7-1993 αποφάσεις. 

Από τον συνδυασμό των ανωτέρω αποφάσεων προκύπτει ότι φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 2161/93 και τα οποία για οιανδήποτε αιτία έχουν χαρακτηριστεί ακατάλληλα, καταστρέφονται μια φορά το χρόνο εντός του μηνός Απριλίου σε τόπο και χρόνο που καθορίζει ο Νομάρχης με απόφαση, παρουσία αρμόδιου υπαλλήλου της Διεύθυνσης Υγείας - Πρόνοιας της οικείας Νομαρχίας. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζεται και κάθε άλλη λεπτομέρεια. 

Για την ανωτέρω καταστροφή οι Διευθύνσεις Υγείας - Πρόνοιας των Νομαρχιών πρέπει να ενημερώνουν τον ΕΟΦ, υπάλληλος του οποίου θα παρίσταται στην καταστροφή και ο οποίος θα λαμβάνει μέριμνα για την ταινία γνησιότητας και θα προσυπογράψει το πρωτόκολλο. 

Εάν ο ΕΟΦ αδυνατεί να παρίσταται στην ανωτέρω καταστροφή, αυτή πραγματοποιείται παρουσία μόνο του υπαλλήλου της οικείας Νομαρχίας ο οποίος λαμβάνει μέριμνα για την ταινία γνησιότητας. 
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση προς τις Δ/νσεις Υγείας των οικείων Νομαρχιών.
 
Μετά το πέρας της καταστροφής συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο το οποίο υποβάλλεται στην οικεία Υπηρεσία της Νομαρχίας και στην Δ/νση Φαρμάκων - Φαρμακείων του Υπουργείου.
 

 

 
 Β) ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Β' ΤΟΥ Ν.1729/87

Ουσίες ή φαρμακευτικά σκευάσματα που υπάγονται στον πίνακα Β του άρθρου 4 του Ν.1729/87 και έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξεως των, προκειμένου να καταστραφούν, επιστρέφονται στην Κεντρική Διαχείριση Ναρκωτικών ή στα παραρτήματα αυτής. 

Για την επιστροφή απαιτείται έγκριση από το Υπ.Υγείας και Πρόνοιας ύστερα:

α.     από αίτηση του ενδιαφερόμενου νομικού ή φυσικού προσώπου, προς την οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση (Δ/νση ή Τμήμα Υγιεινής) η οποία διαβιβάζεται στην Δ/νση Φαρμάκων και Φαρμακείων του Υ.Υ.Π. και 

β.      γνωμοδότηση της Επιτροπής Ναρκωτικών του Ν.1729/87, άρθρο 2.