Εκλογές Φ.Σ.Ε. - ΔΙ.ΛΟ.Φ. 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ_LOGOΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - Ν.Π.Δ.Δ.
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΒΡΟΥ
4Ο χλμ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΦΕΡΩΝ
68100 - ΑΠΑΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Α.Φ.Μ.: 090323842
ΤΗΛ. – ΦΑΞ:  2551181020, 2551029066
Email: fsevros@gmail.com

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ,  02/09/2022

Α. Π.: 182

 

 

ΠΡΟΣ: 

Mέλη Φαρμακευτικού Συλλόγου Έβρου

 

 

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη αρχαιρεσιών 2022»

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 22 του N. 3601/1928, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 37 του Ν. 1316/1983 η θητεία των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων, των Πειθαρχικών Συμβουλίων (τακτικών και αναπληρωματικών μελών) και των αντιπροσώπων (τακτικών και αναπληρωματικών) για τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο (άρθρο 51 N. 3601/1928, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. Β΄ του άρθρου 58, περ. 2 Ν. 1539/1985) είναι τριετής και οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των νέων Διοικητικών και Πειθαρχικών Συμβουλίων και αντιπροσώπων πρέπει να διεξάγονται το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Νοεμβρίου στο τέλος κάθε τριετίας.

Μετά από σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φ.Σ. Έβρου στις 29/08/2022 προκηρύσσονται αρχαιρεσίες για τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Έβρου την Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2022 ύστερα από έγκριση της ημερομηνίας από την Περιφέρεια Ανατ. Μακ. και Θράκης, για την εκλογή:

·         Του Διοικητικού Συμβουλίου (το άρθρο 20 Ν. 3601/1928, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 Α.Ν. 1384/1938, - Σύλλογοι από 51 και άνω μελών εκλέγουν 9 μέλη) 9 (εννέα) μέλη.

·         Του Πειθαρχικού Συμβουλίου (το άρθρο 160 παρ.3 του Ν. 4600/2019 (ΦΕΚ Α’43/09.3.2019) τροποποιήθηκε εκ νέου το άρθρο 63 του Ν.3601/1928 και προβλέπεται η συμμετοχή εφεξής ενός Διοικητικού Δικαστή στα Πειθαρχικά Συμβούλια των φαρμακευτικών Συλλόγων ως Προέδρου. Συγκεκριμένα ορίζεται ότι: γ. Από τρία (3) μέλη - φαρμακοποιούς, με τους αναπληρωματικούς τους, που προέρχονται από τους λειτουργούντες στην Περιφέρεια Φαρμακευτικούς Συλλόγους και εκλέγονται κατά τις αρχαιρεσίες για την εκλογή της διοίκησή τους. Η παραπάνω εκλογή των τριών μελών ενεργείται ως εξής: Στις περιφέρειες που λειτουργούν περισσότεροι από τέσσερις (4) Φαρμακευτικοί Σύλλογοι, οι τρεις σε μεγαλύτερη δύναμη μελών εκλέγουν από ένα (1) μέλος. Κατόπιν των ανωτέρω θα πρέπει να εκλεγούν τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των Πειθαρχικών Συμβουλίων που θα συσταθούν σε κάθε Περιφέρεια της χώρας από τους κάτωθι Φαρμακευτικούς Συλλόγους, ως εξής: - Στο Πειθαρχικό Συμβούλιο των Φαρμακευτικών Συλλόγων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης εκλέγονται τακτικά και αναπληρωματικά μέλη από τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους Καβάλας, Δράμας και Έβρου) 1 (ενός) τακτικού και 1 (ενός) αναπληρωματικού μέλους

·         Των αντιπροσώπων στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο (άρθρ. 58 παρ. Α. περ. 1 N. 1539/1985), - Σύλλογοι που αριθμούν από εκατόν ένα (101) μέχρι χίλια (1.000) μέλη εκλέγουν, επιπλέον των δύο (2) αντιπροσώπων, ως ορίζεται ανωτέρω, έναν αντιπρόσωπο για κάθε εκατοντάδα μελών ή κλάσμα της τελευταίας.) 3 (τριών) τακτικών αντιπροσώπων για τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο. Για κάθε αντιπρόσωπο στον Π.Φ.Σ. εκλέγεται και ένας αναπληρωματικός.

Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όλα τα έως σήμερα εγγεγραμμένα μέλη του Φ.Σ. Έβρου, σύμφωνα με κατάλογο που πρόκειται να αναρτηθεί στα γραφεία του Συλλόγου και στο διαδικτυακό τόπο του Φ.Σ. Έβρου από την Δευτέρα 12/09/2022. Μετά την ανάρτηση του καταλόγου, τυχόν νέα μέλη θα έχουν δικαίωμα ψήφου στις επόμενες εκλογές.

Παρακαλείσθε να δηλώσετε εγγράφως την υποψηφιότητά σας για εκλογή σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω θέσεις το αργότερο μέχρι και 30 ημέρες πριν τη διεξαγωγή των εκλογών, ήτοι μέχρι την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022 στις 15:00.

 

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μαλάκης Αθανάσιος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αποστόλου Ιωάννης

ΔΙ.ΛΟ.Φ. ΕΒΡΟΥ                                                     

Διανεμητικός Λογαριασμός Μελών του
Φαρμακευτικού Συλλόγου Έβρου

4Ο χλμ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΦΕΡΩΝ

68100 - ΑΠΑΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Α.Φ.Μ.: 997713164

ΤΗΛ. – ΦΑΞ:  2551181020

 

Αλεξανδρούπολη, 02/09/2022

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2000

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη του ΔΙ.ΛΟ.Φ. Έβρου

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Αρχαιρεσίες ΔΙ.ΛΟ.Φ. Έβρου 2022»

 

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.2  του Καταστατικού του ΔΙ.ΛΟ.Φ. Έβρου, «οι εκλογές για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΙ.ΛΟ.Φ. Έβρου γίνονται ταυτόχρονα με τις εκλογές για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου του Φαρμακευτικού Συλλόγου Έβρου.»

Το Δ.Σ. του ΔΙ.ΛΟ.Φ. Έβρου προκηρύσσει αρχαιρεσίες για την εκλογή 9 (εννέα) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΙ.ΛΟ.Φ.  Έβρου, την Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2022.

Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όλα τα έως σήμερα εγγεγραμμένα μέλη του ΔΙ.ΛΟ.Φ. Έβρου. Παρακαλούνται οι υποψήφιοι για τις θέσεις των μελών του Δ.Σ. να δηλώσουν την υποψηφιότητά τους εγγράφως, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022 στις 15:00.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τερζής Αναστάσιος

     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

    Αποστόλου Ιωάννης   

 


 

 Κατάλογος μελών του Φαρμακευτικού Συλλόγου 'Εβρου, οι οποίοι έχουν δικαίωμα ψήφου στις εκλογές της 13ης Νοεμβρίου 2022.

Λίστα μελών για τις αρχαιρεσίες Φ.Σ.Ε.