• Πρόγραμμα εξετάσεων φαρμακοποιών Οκτωβρίου 2018

  Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

  Σας πληροφορούμε  ότι οι εξετάσεις των φαρμακοποιών για την Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Φαρμακοποιού, περιόδου ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 θα διεξαχθούν στη Θεσ/νικη και συγκεκριμένα στο Εργαστήριο Φαρμακοτεχνίας και Ελέγχου Φαρμάκων στο 2ο όροφο του κτιρίου Βιολογίας Φαρμακευτικής στο Α.Π.Θ. ως εξής:

                   Α. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

  ΔΕΥΤΕΡΑ  08.10.2018              Έλεγχος Φαρμάκων -   Παρασκευή Φαρμακοτεχνικών ή χημικών  σκευασμάτων    

                                                                                               

  ΤΡΙΤΗ      09.10.2018                 Εκτέλεση συνταγών - Αναγνώριση πλειόνων φαρμάκων

             Β. ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ( Η΄ ΓΡΑΠΤΕΣ ) ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

  ΤΕΤΑΡΤΗ    10.10.2018            Ελληνική Φαρμακοποιία -  Φαρμακοτεχνία

                                                Φαρμακευτική Εμπορευματολογία- Στοιχεία Ιστορίας - Νομοθεσία                                                                                                                                   

  ΠΕΜΠΤΗ      11.10.2018         Φαρμακολογία

  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  12.10.2018        Τοξικολογία

  Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών στη Δ/νση  Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου ορίζεται η 28.09.2018.

  Οι υποψήφιοι θα παραλάβουν το παραπεμπτικό τους, τη Δευτέρα 08 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 09:00 π.μ. στο Εργαστήριο Φαρμακοτεχνίας και Ελέγχου Φαρμάκων στο 2ο όροφο του κτιρίου της Φαρμακευτικής στο Α.Π.Θ.

  Τροποποίηση του προγράμματος γίνεται από τους εξεταστές, σύμφωνα και με το υπόλοιπο πρόγραμμα λειτουργίας της Σχολής και θα υπάρχει ενημέρωση κατά τη διάρκεια των εξετάσεων.  

  Το παράβολο 11,74 € θα το προμηθευτούν οι ενδιαφερόμενοι από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων της Θεσ/νικης, Ερμού & Καρ.Ντήλ γωνία και θα το καταθέσουν στη γραμματεία της Επιτροπής, την πρώτη ημέρα των εξετάσεων.

  Περισσότερα...

 • Π.Δ. 64-2018 (ΦΕΚ Α' 124 11-07-2018) Ρυθμίσεις επαγγέλματος φαρμακοποιού - Ίδρυση φαρμακείου


  ΦΕΚ Α' 124/11-07-18 - ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 64 Ρυθμίσεις επαγγέλματος φαρμακοποιού - Ίδρυση φαρμακείου.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις:

  α) Των άρθρων 1 και 3 του ν. 1963/1991 (Α' 183), όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με το άρθρο 64 του ν. 4509/2017 (Α' 201).
  β) Του άρθρου 4 περ. στ' του ν. 3844/2010 (Α' 63).
  γ) Του άρθρου 30 του ν. 4272/2014 (Α' 145), όπως ισχύει.
  δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98).
  ε) Του άρθρου 45 του π.δ. 38/2010 (Α' 78).

  2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος, όπως προκύπτει και από την αριθμ.Β1α/οικ.96503/29122017 βεβαίωση της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

  3. Τις αριθμ. 26/2018 και 83/2018 Γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Υγείας, αποφασίζουμε:


  Άρθρο 1

  Σκοπός

  Με το παρόν προεδρικό διάταγμα καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι περιορισμοί, η διαδικασία και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με την χορήγηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου σε φυσικά πρόσωπα, ήτοι σε φαρμακοποιούς και σε ιδιώτεςμη φαρμακοποιούς και σε συνεταιρισμούς μέλη της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος (ΟΣΦΕ), καθώς και σχετικά με τη λειτουργία των φαρμακείων είτε ως ατομικών επιχειρήσεων είτε ως εμπορικών εταιρειών οποιασδήποτε μορφής, πλην της ανωνύμου εταιρείας.

  Περισσότερα...

 • ΕΔΟΕΑΠ

   

  Σας ενημερώνουμε ότι από 8-7-2018 ισχύει η νέα σύμβαση προμήθειας φαρμάκων που υπογράφηκε μεταξύ του ΠΦΣ και του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. (Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως).

  Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΕΔΟΕΑΠ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΚΑΘΩΣ ΘΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΤΗΝ 7-8Η ΕΡΓΑΣΙΜΗ ΗΜΕΡΑ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ.

  Σας ενημερώνουμε ότι το ταμείο του ΕΔΟΕΑΠ μας διευκρίνισε ότι, σε περίπτωση που ο αριθμός των συνταγών κάποιυ φαρμακείου είναι μικρότερος των 10 ανά μήνα, η υποβολή τους στον ΔΙ.ΛΟ.Φ. (με σκοπό να διαβιβαστούν στο ΕΔΟΕΑΠ), μπορεί να πραγματοποιηθεί όποιο μήνα το επιθυμεί ο φαρμακοποιός, με την έκδοση ενός τιμολογίου στο τέλος κάποιου μήνα και φυσικά εντός της τρέχουσας οικονομικής χρήσης, δηλαδή με ημερομηνία έως 31-12.

   

  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΕΔΟΕΑΠ
  Υποβάλλονται σε φάκελο Α4 στον οποίο θα αναγράφονται
  ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ υποχρεωτικά
  :

  • την επωνυμία του φαρμακείου,
  • το πλήθος των συνταγών,
  • το συνολικό ποσό συνταγών,
  • το συνολικό ποσό συμμετοχής ασφαλισμένων,
  • το συνολικά αιτούμενο ποσό από το φαρμακείο

  και θα περιλαμβάνει:

  • Ένα Τιμολόγιο (ένα για όλους τους μήνες υποβολής π.χ. σε περίπτωση υποβολής ανά τρίμηνο) με στοιχεία:

  Περισσότερα...

 • Ταμείο Στρατού: Διευκρινήσεις σχετικά με τις τιμές ταινιών μέτρησης σακχάρου (ισχύς από 18-7-2018)

  IV ΤΑΞΥΠ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ/4ο

  ΘΕΜΑ:   Οδηγίες σχετικά με την αποζημίωση αναλωσίμων σακχαρώδους διαβήτη για ασφαλισμένους ΥΠΕΘΑ.

  ΣΧΕΤ:    α. ΚΥΑΥπ’αριθμ 55471/21 Ιουν 2013 (ΦΕΚ Β΄ 1561)

                 β. Φ.758/2/41011/Σ.440/15 Φεβ 2015/IV ΤΑΞΥΠ/ΔΥΓ/4ο

                γ. Φ.758/11/47020/Σ.2191/04 Αυγ 2015/IV ΤΑΞΥΠ/ΔΥΓ/4ο

  Κατόπιν αιτήματος για διευκρινίσεις σχετικά με τις εφαρμοζόμενες διατάξεις και τις μέγιστες αποδιδόμενες τιμές αναλωσίμων υλικών σακχαρώδους διαβήτη, καθορίζουμε τα εξής:

              α.         Όσον αφορά τις μέγιστες μηνιαίες χορηγούμενες ποσότητες και τα ποσοστά συμμετοχής των πασχόντων, ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στην (α) σχετική Υπουργική Απόφαση και τα οποία σας κοινοποιήθηκαν με τα (β) και (γ) όμοια.

              β.         Όσον αφορά τις μέγιστες αποδιδόμενες τιμές, ισχύουν οι καθοριζόμενες στο (α) σχετικό για τις ταινίες μέτρησης σακχάρου, ενώ για τα υπόλοιπα είδη δεδομένης της απουσίας κοστολόγησης στη συγκεκριμένη Υπουργική Απόφαση εφαρμόζονται οι τρέχουσες διατάξεις που αφορούν σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ.

              γ.         Κατόπιν των παραπάνω παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας ως προς την εφαρμογή των ανωτέρω αναφερθέντων.

              δ.         Είμαστε στη διάθεσή σας εάν επιθυμείτε, για περαιτέρω διευκρινήσεις, στο τηλ. 2541035497. (Ταγματάρχης Φαρμακοποιός Νάτσιου Ελένη)

                                           

  Τχης (ΥΦ) Ελένη Νάτσιου

                                                                                    Τμχης IV ΤΑΞΥΠ/ΔΥΓ/ΕΔΥΠ

  Περισσότερα...

 • Πρόγραμμα εξετάσεων φαρμακοποιών Ιουλίου 2018

  Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

  Σας πληροφορούμε  ότι οι εξετάσεις των φαρμακοποιών για την Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Φαρμακοποιού, περιόδου ΙΟΥΛΙΟΥ 2018, θα διεξαχθούν στην Θεσ/νικη και συγκεκριμένα στο Εργαστήριο Φαρμακοτεχνίας και Ελέγχου Φαρμάκων στο 2ο όροφο του κτιρίου Βιολογίας Φαρμακευτικής στο Α.Π.Θ. ως εξής:

   

                   Α. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

  ΔΕΥΤΕΡΑ  09.07.2018     

  09:00π.μ. - 12:00μ.μ.    Έλεγχος Φαρμάκων

  12:00μ.μ. - 15:00μ.μ.    Παρασκευή Φαρμακοτεχνικών ή χημικών σκευασμάτων.


          

  ΤΡΙΤΗ      10.07.2018     

  09:00π.μ. - 12:00.μ.μ.    Εκτέλεση συνταγών

  12:00μ.μ. - 15:00μ.μ.     Αναγνώριση πλειόνων φαρμάκων                                     

   

                   Β. ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ( Η΄ ΓΡΑΠΤΕΣ ) ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

  ΤΕΤΑΡΤΗ    11.07.2018        

  09:00π.μ. - 12:00μ.μ.    Ελληνική Φαρμακοποιία -  Φαρμακοτεχνία

  12:00μ.μ. - 15:00μ.μ.  Φαρμακευτική Εμπορευματολογία-Στοιχεία Ιστορίας  -  Νομοθεσία.                                           

   

  ΠΕΜΠΤΗ      12.07.2018       

  09:00π.μ. - 12:00μ.μ.    Φαρμακολογία

   

  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.05.2018

  09:00π.μ. - 12:00μ.μ.    Τοξικολογία       

   

  Περισσότερα...

  live

  Εφημερίες Φαρμακείων

  Ημερομηνία (21/9/18)
  Εφημερίες σε μορφή PDF

  Ημερολόγιο

  Ημερολόγιο

  Σημαντικές ημερομηνίες

  Φαρμακευτικός Σύλλογος Έβρου

  Συχνές ερωτήσεις